Upravit stránku

VYBRANÉ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY divize ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Enviprojecter

 • Zpracování metodického pokynu MŽP – Vzorkovací práce v sanační geologii

  Zpracování metodického pokynu MŽP – Vzorkovací práce v sanační geologii

  (odkaz na stránky zde )

  Firma Forsapi s.r.o. - divize ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Enviprojecter se podílí na zpracování metodických pokynů pro vzorkování. V roce 2006 byl RNDr. Petr Kohout spoluautorem Metodického pokynu Vzorkování v sanační geologii. Zadavatelem byla Česká asociace hydrogeologů, dalšími spoluautory – RNDr. Zbyněk Vencelides (OPV spol. s r.o.), Ing. Pavel Bernáth (Flow-Group s.r.o.).

  WaterNorm – Program Marie Curie (6.rámcový program) – vývoj metody Single Well Tracer Method (Trachy Polsko) (2007)

  Na lokalitě v Trachách (Polsko, slezské vojvodství, území města – Trachy) na ploše 350 hektarů se nacházejí 3 skládky odpadů: deponie odpadů z těžby černého uhlí a plošně méně rozsáhlé skládka galvanických kalů a skládka komunálních odpadů. Skládky způsobují závažné znečišťování podzemních vod vodohospodářsky využívaného kolektoru „Górna Odra“ anorganickými solemi – sírany, chloridy a těžkými kovy – nikl, olovo, kadmium.

  Při řešení koncepce rekultivace skládkového prostoru a celkové revitalizace krajiny byl prováděn hydrogeologický průzkum oblasti, jehož součástí bylo testování a vývoj rozličného spektra průzkumných metod.

  RNDr. Petr Kohout pozvaný v rámci projektu WaterNorm jako specialista na problematiku vzorkování a průzkumné metody Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) v Katowicích vedl vývoj a ověřování Single-Well Tracer Method – stopovací metody pro vyhodnocení hydraulických parametrů kvartérního kolektoru.

  Projekt byl řešen v rámci 6. rámcového programu EU (Programu Marie Curie).

 • Zpracování metodického pokynu MŽP – Metodický pokyn ke vzorkování odpadů

  Zpracování metodického pokynu MŽP – Metodický pokyn ke vzorkování odpadů

  (odkaz na stránky zde)

  V letech 2006 až 2008 byl RNDr. Petr Kohout přizván do týmu, který ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka Centrem pro hospodaření s odpady připravoval překlady nové řady evropských norem pro vzorkování odpadů a zpracovával nový metodický pokyn pro vzorkování odpadů. Metodický pokyn byl vydán v únoru 2008. Vedoucím úkolu byla Ing. Marie Kulovaná (VUV – CeHo), dalšími spoluautory metodického pokynu byli – Ing. Pavel Bernáth (Flow-Group s.r.o.) a Ing. Vít Matějů (ENVISAN-GEM, a.s.).

  Metodický pokyn ke vzorkování odpadů zohledňuje změny v české legislativě ve vztahu ke skládkování, odběru vzorků odpadů, analytické rozbory podle nových evropských norem jako např. ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů — Vzorkování odpadů — Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití, včetně dalších technických podkladů a předpisů.

 • Hodnocení rizik zimní údržby komunikací vůči složkám životního prostředí a lidskému zdraví

  Hodnocení rizik zimní údržby komunikací vůči složkám životního prostředí a lidskému zdraví (2007-2008)

  Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, objednal v roce 2007 u společnosti Forsapi zpracování rešeršní studie komplexně zhodnocující rizika spojená se zimní údržbou komunikací vůči složkám životního prostředí a vůči lidskému zdraví. Studie zahrnovala hodnocení dopadů aplikace posypových solí na kvalitu podzemní vody, na kvalitu povrchové vody, na kvalitu odpadních vod, na kvalitu půdy, na dřeviny a na kvalitu ovzduší. Součástí studie bylo shrnutí historie zimní údržby u nás a v zahraničí a doporučení pro monitoring dopadů.

  Český hydrometeorologický ústav – zákaznický audit a supervize dodavatelů monitoringu podzemních vod na síti jakosti ČHMÚ (2009 – 2010)

  Český hydrometeorologický ústav, Oddělení jakosti vod, zajišťuje v České republice v souladu se Směrnicí Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) v ČR programy situačního monitoringu podzemních vod a provozního monitoringu podzemních vod. Vzorkovací a analytické práce na státní pozorovací síti podzemních vod ČHMÚ a vodárenských zdrojů provádějí na základě veřejné soutěže subdodavatelů.

  Předmětem objednávky ČHMÚ bylo provedení zákaznického auditu laboratoří a supervize vzorkovacích posádek jednotlivých dodavatelů monitoringu a kontrola plnění technických požadavků v průběhu plnění veřejné zakázky.

  Zákaznický audit dodavatelů zahrnoval mezilaboratorní porovnávací zkoušky vzorků, kontrolu plnění požadavků normy EN ISO/IEC 17025, kontrolu kvality laboratorních a vzorkovacích prací, plnění požadavků normy pro manipulaci se vzorky dle EN ISO 5667-3, apod. Na základě doporučení závěrečné zprávy byly upraveny a upřesněny technické požadavky a kvalifikační předpoklady dodavatelů v zadávací dokumentaci výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky pro roky 2010 – 2012.

  Zhodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro sledování vlivu provozování skládek komunálních odpadů na podzemní a povrchové vody

  Divize ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Enviprojecter provádí posuzování, hodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro kontrolu provozu skládek komunálních odpadů. Mezi nejvýznamnější klienty patří společnost Marius Pedersen a.s. ( www.mariuspedersen.cz )

 • Zhodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro sledování vlivu provozování skládek komunálních odpadů na podzemní a povrchové vody

  Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách DIAMO, s.p. o.z. TÚU (2011 – 2014)

  Společnost Forsapi s.r.o. se v koordinaci s Geologickým oddělením o.z.TÚU ( Mgr. Vladimírem Ekertem) podílela na vývoji a testování nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách o.z. TÚU. Cílem výzkumného úkolu bylo identifikovat a otestovat alternativní technické prostředky pro vzorkování cenomanských vrtů s vnitřním průměrem 90 mm umožňující monitorovat vertikální heterogenitu prostředí cenomanské zvodně.

  V rámci výzkumných prací byly testovány systémy pro tzv. pasivní odběr přístupem „no-purge“. Jako nejefektivnější systém pro uplatnění v provozních podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU  byl vyhodnocen vzorkovač SMK vyvinutý v 90.letech 20.století Střediskem monitorování a karotáže. Tento vzorkovač, který dosud nebyl ve s.p. DIAMO, o.z. TÚU  prakticky využíván, nabízí široké využití pro potřeby vyhodnocování postupu při odstraňování následků chemické těžby uranu, včetně získání podkladů pro další postup sanačních prací, hydrogeochemické modelování apod.

 • Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)

  Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR) – projekt TH01031187 Programu Epsilon Technologické agentury ČR (2015 – 2018)

  Výzkumný projekt je zaměřen na snížení dopadů aplikace pesticidních prostředků a jejich metabolitů na zdroje pitné vody a klade si za cíl vývoj a aplikaci metodiky pro cílený výběr rizikových ploch ošetřovaných pesticidy v ochranných pásmech vodního zdroje a vývoj a konstrukci monitorovacího systému pro kontrolu technologické kázně při ošetřování těchto ploch chemickými prostředky.

  Hlavními řešiteli projektu jsou společnosti AQUATEST a.s., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Vodárna Káraný a.s., Ekotechnika spol. s r.o. a E&H services a.s. Společnost Forsapi na projektu spolupracuje při vývoji partony pasivního vzorkovače určeného ke sledování technologické kázně při ošetřování zemědělských ploch a při komplexním monitoringu lokalit, na kterých se výzkum provádí. Součástí prací Forsapi je spolupráce na kolonových testech pro stanovení kalibrace analytických stanovení v pasivních dozimetrech, zajištění kontinuálního monitoringu změn proudění podzemních vod a geofyzikální průzkum na zájmových lokalitách.

 • ENVIROPOL s.r.o. Zhodnocení stávajícího postupu odběru a přípravy vzorku pro chemickou analýzu

  ENVIROPOL s.r.o. Zhodnocení stávajícího postupu odběru a přípravy vzorku pro chemickou analýzu (2016-2017)

  Společnost ENVIROPOL s.r.o. provozuje v Jihlavě technologickou linku na zpracování elektroodpadu - drobných elektrospotřebičů, ze kterých získává ušlechtilé kovy (hliník, měď, zlato, stříbro apod.). Velmi důležitým krokem při hodnocení výtěžnosti technologické linky je zjišťování kvality vstupního materiálu ve vztahu ke kvalitě výstupní suroviny (separované čisté kovy), která procesem vzniká. Pro tyto účely má společnost ENVIROPOL vybudovanou provozní laboratoř, ve které zpracovává vzorky z jednotlivých fází technologického postupu a porovnává je s bilancemi kovů ve výstupní surovině.

  Cílem zakázky bylo zhodnotit stávající postup odběru a přípravy vzorku pro chemickou analýzu, definovat validační charakteristiky postupu a navrhnout optimalizaci postupu.

 • Zhodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro sledování vlivu provozování skládek komunálních odpadů na podzemní a povrchové vody

  Zhodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro sledování vlivu provozování skládek komunálních odpadů na podzemní a povrchové vody (od roku 2005 )

  Divize Enviprojecter  provádí posuzování, hodnocení a návrhy monitorovacích systémů pro kontrolu provozu skládek komunálních odpadů. Mezi nejvýznamnější klienty patří společnost Marius Pedersen a.s. ( www.mariuspedersen.cz)

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti