Upravit stránku

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.

Nar. 1962.

Spolupracovník ve formě autorských textů edice Rady lékaře, průvodce dietou i Stručné informace pro pacienty.

Člen Fóra zdravé výživy, člen Společnosti pro výživu (člen správní rady), člen Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči – pravidelný aktivní účastník každoročních kongresů, spolupořadatel sympozií o domácí umělé výživě autor 2 monografií s problematikou umělé výživy:

P.Kohout, L.Skládaný: Perkutánní endoskopická gastrostomie, Galén, 2002
P.Kohout a kol.: Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty, Maxdorf, 2004
editor sborníku P.Kohout et al.: Nutriční péče Maxdorf 2004
autor 8 knih edice DIETA nakladatelství P.Momčilové, zakladatel této edice a její první předseda redakční rady, autor 3 knih edice DIETA nakladatelství Maxdorf.


Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.

Spolupracovník ve formě autorských textů.

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství J. E. Purkyně v Brně. Po promoci nastoupil na interní oddělení nemocnice v K.Varech, v roce 1965 složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. Vědecko - výzkumné činnosti se začal věnovat v Ústavu pro výzkum výživy v Praze v Krč od roku 1965, zaměřoval se na problematiku nutriční hepatologie ,v této oblasti také obhájil v roce 1970 hodnost kandidáta lékařských věd. V roce 1971 složil atestaci z vnitřního lékařství II. stupně. V roce 1975 začal pracovat na LFH UK (nyní 3.LF UK) nejdříve jako odborný asistent, od roku 1979 pak jako docent vnitřního lékařství. Věnoval se výuce, odborné činnosti v oblasti hepatologie, postupně se pak zaměřoval více na výživu.

V oblasti vědecko-výzkumné publikoval sám nebo se spolupracovníky cca 120 prací, asi 1/3 z nich je cizojazyčná. Podílel se rovněž na 10 monografiích, z toho 3 zahraničních. Počet přednášek na domácích nebo zahraničních kongresech činí cca 150. Podílel se rovněž na řešení vědecko-výzkumných úkolů, naprostá většina z nich byla obhájena formou závěrečné zprávy. V roce 1989 obhájil doktorskou disertační práci v oboru „Vnitřní lékařství“ a vědeckou radou KU mu byl přiznán titul doktora lékařských věd. Aktivně se účastní také práce ve Společnosti JE Purkyně, zabývá se zejména problematikou dietologie. Tuto oblast také přednáší v bakalářském studiu na 3.LF UK v Praze spolupracuje již několik let ve výuce dietologie s VŠCHT v Praze.

Je členem komise pro státní zkoušky v oboru výživa u bakalářského studia na 3.LF UK.
V edici Rady lékaře, průvodce dietou vyšla jako 5.svazek jeho knížka Dna - nemoc králů. Je nutná bezpurinová dieta?


Jaroslava Pavlíčková

Od roku 1972 pracuje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jako dietní sestra, později jako nutriční terapeutka, v r.1990 specializační studium Poruchy výživy a látkové výměny. V současné době pracuje na kliniice gerontologické a metabolické FN Hradec Králové a v Centru pro výzkum a rozvoj LF UK Hradec Králové. Přednáší v NCO NZO ve vzdělávacích kursech nutričních terapeutů, zdravotních sester a lékařů Předsedkyně České asociace sester od r 1994 - sekce nutriční terapeut Členka odborné a expertní skupiny MZČR - tvorba standardů, členka zkušební komise MZČR.

Pro firmu Forsapi připravila texty v edici Rady lékaře, průvodce dietou - svazek 1. - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, svazek 4. - Onemocnění jícnu, vředová choroba žaludku a dvanáctníku a připravuje texty další.


Eva Chocenská

Vystudovala Střední odbornou školu zpracování masa a potravin a poté Střední a vyšší zdravotnickou školu v Praze, obor dietní sestra. Po ukončení studia v roce 1998 nastoupila jako dietní sestra na Oddělení léčebné výživy Fakulní nemocnice Královské Vinohrady, kde se věnovala hlavně hematologickým pacientům. Při zaměstnání vystudovala specializační obor Poruchy výživy a výměny látek. Od roku 2003 pracuje jako nutriční terapeut specialista na Oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, kde se stará o pediatrické pacienty a dále se specializuje na nemocné s metabolickými poruchami výživy. Je autorkou metodické příručky pro rodiče dětí s ketogenní dietou, aktivně publikuje v časopisech a přednáší o výživě, věnuje se výzkumným projektům v oblasti výživy. Zajímá ji psychosomatický přístup k onemocněním, psychologie, alternativní formy medicíny, metafyzika aj.

S Forsapi spolupracuje jako konzultantka v sekci Nutrienta, připravuje text pro knížku v edici Rady lékaře, průvodce dietou.


Marie Lišková


Na Střední zdravotnické škole v Praze jsem vystudovala obor všeobecné sestra a po té ještě na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Praze obor nutriční terapeut. V minulosti jsem pracovala ve Fakultní nemocnici Královské vinohrady (FNKV) jako nutriční terapeutka na Klinice popálenin. Nyní jako nutriční terapeutka působím na Oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze (FTNsP), kde se starám o pacienty na jednotkách intenzivní péče a hlavně pak o nemocné s metabolickými poruchami výživy. V současné době také studuji při zaměstnání specializační obor Poruchy výživy a výměny látek v Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnickým pracovníků (IDVSZP) v Brně.

S Forsapi spolupracuje jako konzultantka v sekci Nutrienta, je spoluautorkou knížky Onemocnění slinivky břišní, dieta pankreatická v edici Rady lékaře, průvodce dietou, připravuje text pro knížku v edici Stručné informace pro pacienty.


Věra Stejskalová

V edici Rady lékaře, průvodce dietou vyšla jako 5.svazek knížka Dna - nemoc králů. Je nutná bezpurinová dieta? Věra Stejskalová je spoluautorka textů v této knize.


prim. MUDr. Petr Kessler

V roce 1982 ukončil studium na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Atestaci z vnitřního lékařstvíI. st. složil v r. 1985, atestaci z vnitřního lékařstvíII. st .v r. 1990, atestaci z hematologiea transfúzní služby v r.1996. Po promoci nastoupil na Interní klinice ILF v Ústí n L.,kde pracoval jako sekundární lékař, posléze jako staniční lékař a ordinář pro hematologii. V letech 1991 - 1997 pracoval na II. interním oddělení Nemocnice Jihlava, nejprve jako samostatně pracující lékař a od r. 1993 jako zástupce primáře. Od r. 1997 pracuje na Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, od r. 2000 ve funkce primáře.Vlastní vědecká práce je zaměřena především na problematiku trombofilních stavů a profylaxe a léčby trombózy. Publikoval 1 monografii, 23 prací v odborných časopisech, je autorem nebo spoluautorem 65 sdělení prezentovaných na sjezdech odborných společností. je členem České hematologické společnosti, Internistické společnosti, Společnosti pro transfuzní lékařství a Spolku pro trombózu a hemostázu.

V edici Stručné informace pro pacienty vyšla jako 1.svazek jeho knížka Dieta při antikoagulační léčbě.


Veronika Frantová

Odmaturovala na střední zdravotnické škole Praha v oboru dietní sestra v roce 1994.
V letech 1999-2000 studovala na Obchodní Akademii v Plzni, V roce 2004 obdržela certifikát Cambridgské univerzity o zkoušce z Anglického jazyka. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut obdržela v roce 2004.
Pomaturitní specializační studium v úseku práce Poruchy výživy a výměny látek absolvovala v roce 2005.

Praxe , které si nejvíce cení, trvala 5 let ve FN Plzeň na oddělení klinické výživy, kde se specializovala na poruchy výživy v ambulantní péči. 2 roky byla zástupkyní vrchní nutriční terapeutky.

Rok spolupracovala s lékařskou fakultou UK. Pravidelně se věnuje publikační a přednáškové činnosti. Je členem několika odborných lékařských a sesterských společností. V současné době pracuje v Health Marketingu pro mezinárodní potravinářskou firmu. V edici Rady lékaře, průvodce dietou vyšla jako 2.svazek knížka Diabetes mellitus čili cukrovka. Dieta diabetická, kde se spoluautorsky podílela na textech.


Olga Mengerová

Po maturitě v roce 1977 nastoupila jako dietní sestra tehdejší Thomayerovy nemocnice v Praze Krči. Zde pracovala čtyři roky na chirurgických odděleních a čtyři roky ve stravovacím provozu . V roce 1985 začala pracovat v diabetologické poradně v Praze 2, v roce 1990 ukončila pomaturitním studium Poruchy výživy a látkové výměny. Po pěti letech pokračovala ve své praxi v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze 4 – Krči, kde pracuje dodnes. Zde se začala zabývat problematikou nefrologicky nemocných. Později, již jako vedoucí nutriční terapeut, se začala zajímat i o nutriční péči nemocných s chorobami jater, žlučníku a pankreatu.V roce 2002 získala specializaci v oboru management ve zdravotnictví.

Je spoluřešitelkou několika grantů, spoluautorkou zhruba 10 odborných publikací. Pravidelně publikuje v časopise Stěžeň, který je určen pro dialyzované a transplantované nemocné. Věnuje se přednáškové činnosti, její práce byly vybrány k prezentaci na kongresy European Dialysis and Transplant Nurses Association EDTNA/ERCA, jehož je členkou. Dále je členkou České asociace sester – sekce nutričních terapeutů, České nefrologické společnosti, České transplantační společnosti, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče – členka pracovní skupiny klinické výživy.

S firmou Forsapi spolupracuje při tvorbě Nutriservisu, v edici Rady lékaře, průvodce dietou je spoluautorkou knížky Onemocnění slinivky břišní, dieta pankreatická, v téže edici spolupracuje na připravě knížky Dieta při onemocnění ledvin, Dieta pro hemodialyzované, které vyjdou na přelomu 2008/2009.


MUDr. Václava Kunová

(1966) absolvovala I. Lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1993. Již od dob studií se zajímala o prevenci civilizačních chorob a léčbu obezity. Je členkou Společnosti pro výživu a Obezitologické společnosti. Od roku 2002 vede individuální poradnu pro snižování nadváhy. V rámci poradenství pro zdravé snižování nadváhy usiluje o neustálé vylepšování nutričních parametrů redukční diety tak, aby při ní pacient co nejméně psychicky strádal, ale měl co nejlepší zásobení všemi nezbytnými živinami. Po obsahové stránce spravuje nekomerční webové stránky zaměřené na zdravou výživu a rozumné hubnutí www.rozumnehubnuti.cz. Účelem těchto stránek je přinášet aktuální informace z oblasti výživy a hubnutí, vyvracet zakořeněné výživové mýty, pomáhat čtenářům v orientaci na stále se vyvíjejícím a nepřehledném trhu s potravinami.
Od začátku roku 2005 pracuje na rozsáhlé mezinárodní výživové studii Diogenes, která zkoumá vliv výživy a genetických faktorů na rozvoj obezity a možnost její léčby dietou.

Kromě řady článků v denících i časopisech dosud vydala v nakladatelství Grada knihy: Zdravá výživa, Zdravá výživa v otázkách a odpovědích, Jak hubne labužník (se spoluautorem Vladimírem Poštulkou).

V edici Rady lékaře, průvodce dietou vyšla jako 9.svazek její kniha : Obezita. Dieta pro zdravé hubnutí.


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti